Vedtekter for Selskapet for Stjernevognens fremme.

§ 1 Klubben har som formål å knytte til seg eiere av alle Mercedes-Benz eldre enn 30 år. Klubben skal også være et middel til inspirasjon og samarbeid om felles interesser, samt gjøre det vi kan for å holde liv i flest mulig kjøretøy av merke Mercedes-Benz i så original stand som praktisk mulig. Klubben er selveiende og ingen av medlemmene kan i kraft av sin eierposisjon disponere over dens formue, ha noen krav på utdeling av overskudd / utbytte, eller hefte for klubbens gjeld.

§ 2 Som medlem kan opptas eiere av overnevnte kjøretøyer i henhold til § 1. Personer interessert i slike biler kan også bli medlem.

§ 3 Medlemmene plikter å rette seg etter klubbens vedtekter og etter vedtak fattet på årsmøtene.

§ 4 Årskontingenten fastsettes på årsmøtet og betales innen 1. februar. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter purring med frist innen 1. april, strykes som medlem.

§ 5 Utmelding skjer skriftlig til styret.

§ 6 Medlem som styret anser har opptrådt til skade i og / eller utenfor klubben, kan utelukkes fra klubben. Medlemmer kan anke skriftlig til styret, som legger fram anken og sine kommentarer til endelig avgjørelse på årsmøte.

§ 7 Styret i klubben består av: Leder, Kasserer, og ett styremedlem. Leder velges for ett år av gangen mens Kasserer og styremedlem velges for 2 år av gangen. 

§ 8 Årsmøtet holdes innen utgangen av klubbåret, som slutter 31.12. Innkalling publiseres for medlemmene ikke senere enn tre uker før årsmøtet holdes. Styret legger følgende frem på årsmøtet: · Årsberetning · Regnskap for siste regnskapsår i revidert stand og budsjett for kommende regnskapsår · Fastsettelse av årskontingenten · Innkomne forslag · Valg av Styre, Revisor, øvrige tillitsvalgte og valgkomité. Valgkomitéen har som oppgave å fremlegge forslag til ovennevnte tillitsverv til neste årsmøte. Vanlige beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Lederen dobbeltstemme.

§ 9 Bare medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett.

§10 Vedtektsendringer kan foretas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Vedtektsendringsforslag skal publiseres for medlemmene senest tre uker før årsmøtet avholdes (se § 8). Forhåndsstemmer kan sendes til klubben, slik at styret har de i hende senest samme dag som årsmøtet (se §9).

§11 Oppløsning av klubben kan bare skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant alle klubbens betalende medlemmer. Forslag om oppløsning må innsendes til styret senest 1/2 år før neste årsmøte. Styret plikter å forespørre alle medlemmer og legge frem sin vurdering og medlemmenes skriftlige stemmeangivelse og sende dette ut sammen med innkallelsen til årsmøtet (se § 8). Blir klubben oppløst, holdes det auksjon over klubbens eventuelle deler. Auksjonens utbytte og eventuelle midler går til lignende formål